უკან

უახლესი ამბები

დღის კალენდარი

ანონსები

არქივი

ეკონომიკა

15 მაისი, 2019 14:10
font-size

ყაზახურ მხარესთან მიმდინარეობს საუბარი ორმხრივად საინტერესო პროექტების შესახებ, რაც საქართველოში ერთობლივი საწარმოების შექმნას გულისხმობს - ნათია თურნავა

„ყაზახეთი ჩვენი ტრადიციული ეკონომიკური და სავაჭრო პარტნიორია, ჩვენ ვხედავთ ძალიან დიდ ნებას, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაფართოვდეს. ამ ეტაპზე, ჩვენ უკვე გვაქვს საშუალება, ვისაუბროთ არამარტო ორმხრივ ვაჭრობაზე და სატრანსპორტო მიმოსვლის გაფართოებაზე, არამედ ერთობლივ ინვესტიციებზეც“, - განაცხადა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ, რომელიც ყაზახეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში იმყოფება.

მინისტრის განცხადებით, საქართველო ყველა ინვესტორსა და მათ შორის ყაზახეთის წარმომადგენლებს საუკეთესო საინვესტიციო გარემოს სთავაზობს.

მისივე თქმით, ყაზახურ მხარესთან მიმდინარეობს საუბარი ორმხრივად საინტერესო პროექტების შესახებ, რაც საქართველოში ერთობლივი საწარმოების შექმნას გულისხმობს, მათ შორის ლოგისტიკის, ვაჭრობის და გადამუშავების სფეროში.

„გადამუშავების სფეროს რაც შეეხება - ყაზახეთს ამოცანა აქვს, თავისი სანავთობო და ნავთობგადამამუშვებელი ინდუსტრიის დივერსიფიკაცია მოახდინოს და გადამუშავების შემდგომი ეტაპები და მასთან დაკავშირებული წარმოებები, მაგალითად - ნავთობქიმია და გაზოქიმია ერთობლივად განავითაროს , მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე“, - განაცხადა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა.

ქართულ-ყაზახურმა მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებაზე, მათ შორის სავაჭრო ბრუნვის მნიშვნელოვნად გაზრდის კუთხით არსებულ პერსპექტივებზე. ასევე ხაზგასმით აღინიშნა საქართველოს, როგორც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო დერეფნის როლი და შესაბამისად, ტრანსპორტის და ლოგისტიკის მიმართულებით თანამშრომლობის დიდი პოტენციალი.

პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის ყაზახეთში ვიზიტის ფარგლებში უკვე გაფორმდა ორი მნიშვნელოვანი ორმხრივი დოკუმენტი - სატრანსპორტო მიმოსვლის ნორმალიზაციისა და ხელშეწყობის, ასევე ტვირთბრუნვის გაფართოებისა და დამატებით საექსპორტო-საიმპორტო საქონლის გამოვლენის მიმართულებით.

„ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ დამატებითი ტვირთების მოზიდვა ჩვენს საერთო დერეფანში, მათ შორის ისეთი ქვეყნებიდან, როგორებიცაა - სამხრეთ კორეა და ჩინეთი. ამ თემაზე იყო ძალიან პროდუქტიული საუბარი“, - აღნიშნა ნათია თურნავამ.

ეკონომიკა

ყაზახურმხარესთან მიმდინარეობსსაუბარიორმხრივადსაინტერესოპროექტებისშესახებ, რაცსაქართველოშიერთობლივისაწარმოებისშექმნასგულისხმობს - ნათიათურნავა

ყაზახეთიჩვენიტრადიციულიეკონომიკურიდასავაჭროპარტნიორია, ჩვენვხედავთძალიანდიდნებას, რომესთანამშრომლობაკიდევუფროგაფართოვდეს. ამეტაპზე, ჩვენუკვეგვაქვსსაშუალება, ვისაუბროთარამარტოორმხრივვაჭრობაზედასატრანსპორტომიმოსვლისგაფართოებაზე, არამედერთობლივინვესტიციებზეც“, - განაცხადასაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისმინისტრმა ნათიათურნავამ, რომელიც ყაზახეთშისაქართველოსპრემიერ-მინისტრმამუკაბახტაძისოფიციალურივიზიტისფარგლებშიიმყოფება.

მინისტრისგანცხადებით, საქართველო ყველაინვესტორსადამათშორისყაზახეთისწარმომადგენლებსსაუკეთესოსაინვესტიციოგარემოსსთავაზობს.

მისივეთქმით, ყაზახურმხარესთანმიმდინარეობსსაუბარიორმხრივადსაინტერესოპროექტებისშესახებ, რაცსაქართველოშიერთობლივისაწარმოებისშექმნასგულისხმობს, მათშორისლოგისტიკის, ვაჭრობისდაგადამუშავებისსფეროში.

გადამუშავებისსფეროსრაცშეეხება - ყაზახეთსამოცანააქვს, თავისისანავთობოდანავთობგადამამუშვებელიინდუსტრიისდივერსიფიკაციამოახდინოსდაგადამუშავებისშემდგომიეტაპებიდამასთანდაკავშირებულიწარმოებები, მაგალითად - ნავთობქიმიადაგაზოქიმიაერთობლივად განავითაროს , მათშორისსაქართველოსტერიტორიაზე“, - განაცხადასაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისმინისტრმა.

ქართულ-ყაზახურმამხარეებმაასევეისაუბრესქვეყნებსშორისსავაჭრო-ეკონომიკურიურთიერთობებისკიდევუფროგაღრმავებაზე, მათშორისსავაჭრობრუნვისმნიშვნელოვნადგაზრდისკუთხითარსებულპერსპექტივებზე. ასევეხაზგასმითაღინიშნასაქართველოს, როგორცმნიშვნელოვანისატრანზიტოდერეფნისროლიდაშესაბამისად, ტრანსპორტისდალოგისტიკისმიმართულებითთანამშრომლობისდიდიპოტენციალი.

პრემიერ-მინისტრმამუკაბახტაძისხელმძღვანელობითსაქართველოსდელეგაციისყაზახეთშივიზიტისფარგლებშიუკვეგაფორმდა ორიმნიშვნელოვანიორმხრივიდოკუმენტი - სატრანსპორტომიმოსვლისნორმალიზაციისადახელშეწყობის, ასევეტვირთბრუნვისგაფართოებისადადამატებითსაექსპორტო-საიმპორტოსაქონლისგამოვლენისმიმართულებით.

ჩვენთვისძალიანმნიშვნელოვანიაერთისმხრივდამატებითიტვირთებისმოზიდვაჩვენსსაერთოდერეფანში, მათშორისისეთიქვეყნებიდან, როგორებიცაა - სამხრეთკორეადაჩინეთი. ამთემაზეიყო ძალიანპროდუქტიულისაუბარი“, - აღნიშნანათიათურნავამ.

საზოგადოება

ინსპექტირებისმიზანიარსებულიდამოსალოდნელისაფრთხეებისპრევენციაუნდაიყოსდაარაკომპანიისდაჯარიმება - ირაკლილექვინაძე

ბიზნესომბუდსმენიირაკლილექვინაძე, შრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისუფროსიბექაფერაძე, მერიისმუნიციპალურ ინსპექციისუფროსიგიორგიბაგრატიონიდასსიპტექნიკურიდასამშენებლოზედამხედველობისსააგენტოსუფროსიგრიგოლკაკაურიძესამშენებლობიზნესისწარმომადგენლებსშეხვდნენ.

შეხვედრაშრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისადაბიზნესომბუდსმენისინიციატივითგაიმართა.

შეხვედრაზებექაფერაძემმშენებელიკომპანიებისწარმომადგენლებსშრომისუსაფრთხოებისშესახებახალისაკანონმდებლორეგულაციებისშესახებპრეზენტაციაწარუდგინა.

პირველეტაპზეთბილისში 200მდესამშენებლოობიექტისშემოწმებაადაგეგმილი.

ბიზნესსექტორიმიესალმებაშრომისუსაფრთხოებისდაცვისმიზნითქმედითინაბიჯებისგადადგმას დავიზიარებთახალირეგულაციებისმიზანსუზრუნველყოფილიიყოსშრომისუსაფრთხოებისნორმები. თუმცავფიქრობთ, რომ დღესმოქმედირეგულაციებისბიზნესისშესაძლებლობებისადეკვატურიარარისდაშესაძლოა აღსრულებისნაწილშიპრობლემებიშეიქმნას. მნიშვნელოვანიამშენებელკომპანიებსცხადიინფორმაციაჰქონდეთინსეპქტირებისპროცესისდაპროცედურებისშესახებ. შრომისპირობებისინსპექტირებისერთადერთიშედეგიდაჯარიმებაარუნდაიყოსდაესბიზნესისთვისარუნდაიქცესტვირთად. ინსპექტირებისმიზანიარსებულიდამოსალოდნელისაფრთხეებისპრევენციაუნდაიყოსდაარაკომპანიისდაჯარიმება.“- განაცხადაბიზნესომბუდსმენმა.

ბიზნესომბუდსმენისაპარატისკანონპროექტისგანხილვისპროცესშიდასამუშაოჯგუფისმუშაობაშიაქტიურადიყოჩართულიდაშრომისუსაფრთხოებისშესახებსაქართველოსკანონშიშესატანცვლილებებზეპარლამენტსარაერთირეკომენდაციითმიმართა. „შრომისუსაფრთხოებისშესახებკანონზებიზნესომბუდსმენის 4 შენიშვნიდანორიპარლამენტმასრულადგაითვალისწინა, თუმცაბიზნესომბუდსმენისმოსაზრებით, მოქმედკანონშიკვლავრჩება 2 კრიტიკულისაკითხი: „შრომისუსაფრთხოებისშესახებსაქართველოსკანონისგავრცელებაეკონომიკისყველადარგზედაშრომისპირობებისმაკონტროლებელიორგანოს (შრომისინსპექციას) უფლებაშევიდესნებისმიერსამუშაოადგილას, ნებისმიერდროსდანებისმიერიჯერადობით, წინასწარიშეტყობინებისადამოსამართლისბრძანებისგარეშე.

ინფორმაციასბიზნესომბუდსმენისპრესსამსახურიავრცეებს.

ეკონომიკის გახსნას გარკვეული უსაფრთხოების ზომებიც უნდა ახლდეს თან - ლეშეკ ბალცეროვიჩი

30 მაისი, 2020 , 17:45

„ეკონომიკის გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანია. პოლონეთიც ხსნის საკუთარ ეკონომიკას, თუმცა, ეტაპობრივად და მე ამას მხარს ვუჭერ. მაგრამ საჭიროა ეპიდემიის რისკების ან ეპიდემიის განახლების რისკების განხილვა. სწორედ ამიტომ, ე

მოხარული ვარ, რო, AE SOLAR - მა დღეს ქარხნიდან პროდუქციის პირველი პარტია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაგზავნა - ნათია თურნავა

30 მაისი, 2020 , 17:38

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დღეს ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში კომპანია AE Solar-ის საწარმოს ესტუმრა და პირადად გაეცნო მის საქმიანობას და სამომავლო გეგმებს. გერმანული კომპანია საქართველოში მზის ენ

`ატლანტიკ საქართველოს` გაფართოების პროცესი ადასტურებს, რომ საქართველოში საუკეთესო ბიზნეს გარემოა შექმნილი - ნათია თურნავა

30 მაისი, 2020 , 17:25

„როდესაც ჩვენ უკვე პრაქტიკულად ვმართავთ კორონავირუსის ეპიდემიის გავრცელებას და ჩვენი ეკონომიკა ნელ-ნელა გახსნას იწყებს, განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ გვყავს ისეთი საწარმოები, რომლებიც პირველ რიგში უცხოელი ინვესტორ

წლის ბოლოს ნავარაუდევია ეკონომიკის სერიოზული ვარდნა - ნათია თურნავა

30 მაისი, 2020 , 17:00

მაისიც ძალიან მძიმე იქნება, ივნისიც და ზოგადად, წლის ბოლოს ნავარაუდევია ეკონომიკის სერიოზული ვარდნა, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა &

მარიამ ქვრივიშვილი საქართველოში შვეიცარიის ელჩს შეხვდა

30 მაისი, 2020 , 12:52

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქვრივიშვილი საქართველოში შვეიცარიის ელჩს, პატრიკ ფრანცენს შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და შვეიცარიას შორ

COVID-19-მა აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის ქვეყნებში ხილ-ბოსტნეულის მიწოდების ჯაჭვი დააზიანა - EBRD-ი და FAO

29 მაისი, 2020 , 16:08

ხილ-ბოსტნეულის მიწოდება ფერმიდან მომხმარებლის მაგიდამდე უაღრესად გართულდა COVID-19-ის პანდემიის, მოძრაობაზე შეზღუდვების, ტრანსპორტირების ხარჯების ზრდისა და დახურული ბაზრების გამო, - ამის შესახებ FAO-ს მიერ გავრცელებ