უკან

უახლესი ამბები

დღის კალენდარი

ანონსები

არქივი

ეკონომიკა

15 მაისი, 2019 14:10
font-size

ყაზახურ მხარესთან მიმდინარეობს საუბარი ორმხრივად საინტერესო პროექტების შესახებ, რაც საქართველოში ერთობლივი საწარმოების შექმნას გულისხმობს - ნათია თურნავა

„ყაზახეთი ჩვენი ტრადიციული ეკონომიკური და სავაჭრო პარტნიორია, ჩვენ ვხედავთ ძალიან დიდ ნებას, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაფართოვდეს. ამ ეტაპზე, ჩვენ უკვე გვაქვს საშუალება, ვისაუბროთ არამარტო ორმხრივ ვაჭრობაზე და სატრანსპორტო მიმოსვლის გაფართოებაზე, არამედ ერთობლივ ინვესტიციებზეც“, - განაცხადა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ, რომელიც ყაზახეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში იმყოფება.

მინისტრის განცხადებით, საქართველო ყველა ინვესტორსა და მათ შორის ყაზახეთის წარმომადგენლებს საუკეთესო საინვესტიციო გარემოს სთავაზობს.

მისივე თქმით, ყაზახურ მხარესთან მიმდინარეობს საუბარი ორმხრივად საინტერესო პროექტების შესახებ, რაც საქართველოში ერთობლივი საწარმოების შექმნას გულისხმობს, მათ შორის ლოგისტიკის, ვაჭრობის და გადამუშავების სფეროში.

„გადამუშავების სფეროს რაც შეეხება - ყაზახეთს ამოცანა აქვს, თავისი სანავთობო და ნავთობგადამამუშვებელი ინდუსტრიის დივერსიფიკაცია მოახდინოს და გადამუშავების შემდგომი ეტაპები და მასთან დაკავშირებული წარმოებები, მაგალითად - ნავთობქიმია და გაზოქიმია ერთობლივად განავითაროს , მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე“, - განაცხადა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა.

ქართულ-ყაზახურმა მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებაზე, მათ შორის სავაჭრო ბრუნვის მნიშვნელოვნად გაზრდის კუთხით არსებულ პერსპექტივებზე. ასევე ხაზგასმით აღინიშნა საქართველოს, როგორც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო დერეფნის როლი და შესაბამისად, ტრანსპორტის და ლოგისტიკის მიმართულებით თანამშრომლობის დიდი პოტენციალი.

პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის ყაზახეთში ვიზიტის ფარგლებში უკვე გაფორმდა ორი მნიშვნელოვანი ორმხრივი დოკუმენტი - სატრანსპორტო მიმოსვლის ნორმალიზაციისა და ხელშეწყობის, ასევე ტვირთბრუნვის გაფართოებისა და დამატებით საექსპორტო-საიმპორტო საქონლის გამოვლენის მიმართულებით.

„ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ დამატებითი ტვირთების მოზიდვა ჩვენს საერთო დერეფანში, მათ შორის ისეთი ქვეყნებიდან, როგორებიცაა - სამხრეთ კორეა და ჩინეთი. ამ თემაზე იყო ძალიან პროდუქტიული საუბარი“, - აღნიშნა ნათია თურნავამ.

ეკონომიკა

ყაზახურმხარესთან მიმდინარეობსსაუბარიორმხრივადსაინტერესოპროექტებისშესახებ, რაცსაქართველოშიერთობლივისაწარმოებისშექმნასგულისხმობს - ნათიათურნავა

ყაზახეთიჩვენიტრადიციულიეკონომიკურიდასავაჭროპარტნიორია, ჩვენვხედავთძალიანდიდნებას, რომესთანამშრომლობაკიდევუფროგაფართოვდეს. ამეტაპზე, ჩვენუკვეგვაქვსსაშუალება, ვისაუბროთარამარტოორმხრივვაჭრობაზედასატრანსპორტომიმოსვლისგაფართოებაზე, არამედერთობლივინვესტიციებზეც“, - განაცხადასაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისმინისტრმა ნათიათურნავამ, რომელიც ყაზახეთშისაქართველოსპრემიერ-მინისტრმამუკაბახტაძისოფიციალურივიზიტისფარგლებშიიმყოფება.

მინისტრისგანცხადებით, საქართველო ყველაინვესტორსადამათშორისყაზახეთისწარმომადგენლებსსაუკეთესოსაინვესტიციოგარემოსსთავაზობს.

მისივეთქმით, ყაზახურმხარესთანმიმდინარეობსსაუბარიორმხრივადსაინტერესოპროექტებისშესახებ, რაცსაქართველოშიერთობლივისაწარმოებისშექმნასგულისხმობს, მათშორისლოგისტიკის, ვაჭრობისდაგადამუშავებისსფეროში.

გადამუშავებისსფეროსრაცშეეხება - ყაზახეთსამოცანააქვს, თავისისანავთობოდანავთობგადამამუშვებელიინდუსტრიისდივერსიფიკაციამოახდინოსდაგადამუშავებისშემდგომიეტაპებიდამასთანდაკავშირებულიწარმოებები, მაგალითად - ნავთობქიმიადაგაზოქიმიაერთობლივად განავითაროს , მათშორისსაქართველოსტერიტორიაზე“, - განაცხადასაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისმინისტრმა.

ქართულ-ყაზახურმამხარეებმაასევეისაუბრესქვეყნებსშორისსავაჭრო-ეკონომიკურიურთიერთობებისკიდევუფროგაღრმავებაზე, მათშორისსავაჭრობრუნვისმნიშვნელოვნადგაზრდისკუთხითარსებულპერსპექტივებზე. ასევეხაზგასმითაღინიშნასაქართველოს, როგორცმნიშვნელოვანისატრანზიტოდერეფნისროლიდაშესაბამისად, ტრანსპორტისდალოგისტიკისმიმართულებითთანამშრომლობისდიდიპოტენციალი.

პრემიერ-მინისტრმამუკაბახტაძისხელმძღვანელობითსაქართველოსდელეგაციისყაზახეთშივიზიტისფარგლებშიუკვეგაფორმდა ორიმნიშვნელოვანიორმხრივიდოკუმენტი - სატრანსპორტომიმოსვლისნორმალიზაციისადახელშეწყობის, ასევეტვირთბრუნვისგაფართოებისადადამატებითსაექსპორტო-საიმპორტოსაქონლისგამოვლენისმიმართულებით.

ჩვენთვისძალიანმნიშვნელოვანიაერთისმხრივდამატებითიტვირთებისმოზიდვაჩვენსსაერთოდერეფანში, მათშორისისეთიქვეყნებიდან, როგორებიცაა - სამხრეთკორეადაჩინეთი. ამთემაზეიყო ძალიანპროდუქტიულისაუბარი“, - აღნიშნანათიათურნავამ.

საზოგადოება

ინსპექტირებისმიზანიარსებულიდამოსალოდნელისაფრთხეებისპრევენციაუნდაიყოსდაარაკომპანიისდაჯარიმება - ირაკლილექვინაძე

ბიზნესომბუდსმენიირაკლილექვინაძე, შრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისუფროსიბექაფერაძე, მერიისმუნიციპალურ ინსპექციისუფროსიგიორგიბაგრატიონიდასსიპტექნიკურიდასამშენებლოზედამხედველობისსააგენტოსუფროსიგრიგოლკაკაურიძესამშენებლობიზნესისწარმომადგენლებსშეხვდნენ.

შეხვედრაშრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისადაბიზნესომბუდსმენისინიციატივითგაიმართა.

შეხვედრაზებექაფერაძემმშენებელიკომპანიებისწარმომადგენლებსშრომისუსაფრთხოებისშესახებახალისაკანონმდებლორეგულაციებისშესახებპრეზენტაციაწარუდგინა.

პირველეტაპზეთბილისში 200მდესამშენებლოობიექტისშემოწმებაადაგეგმილი.

ბიზნესსექტორიმიესალმებაშრომისუსაფრთხოებისდაცვისმიზნითქმედითინაბიჯებისგადადგმას დავიზიარებთახალირეგულაციებისმიზანსუზრუნველყოფილიიყოსშრომისუსაფრთხოებისნორმები. თუმცავფიქრობთ, რომ დღესმოქმედირეგულაციებისბიზნესისშესაძლებლობებისადეკვატურიარარისდაშესაძლოა აღსრულებისნაწილშიპრობლემებიშეიქმნას. მნიშვნელოვანიამშენებელკომპანიებსცხადიინფორმაციაჰქონდეთინსეპქტირებისპროცესისდაპროცედურებისშესახებ. შრომისპირობებისინსპექტირებისერთადერთიშედეგიდაჯარიმებაარუნდაიყოსდაესბიზნესისთვისარუნდაიქცესტვირთად. ინსპექტირებისმიზანიარსებულიდამოსალოდნელისაფრთხეებისპრევენციაუნდაიყოსდაარაკომპანიისდაჯარიმება.“- განაცხადაბიზნესომბუდსმენმა.

ბიზნესომბუდსმენისაპარატისკანონპროექტისგანხილვისპროცესშიდასამუშაოჯგუფისმუშაობაშიაქტიურადიყოჩართულიდაშრომისუსაფრთხოებისშესახებსაქართველოსკანონშიშესატანცვლილებებზეპარლამენტსარაერთირეკომენდაციითმიმართა. „შრომისუსაფრთხოებისშესახებკანონზებიზნესომბუდსმენის 4 შენიშვნიდანორიპარლამენტმასრულადგაითვალისწინა, თუმცაბიზნესომბუდსმენისმოსაზრებით, მოქმედკანონშიკვლავრჩება 2 კრიტიკულისაკითხი: „შრომისუსაფრთხოებისშესახებსაქართველოსკანონისგავრცელებაეკონომიკისყველადარგზედაშრომისპირობებისმაკონტროლებელიორგანოს (შრომისინსპექციას) უფლებაშევიდესნებისმიერსამუშაოადგილას, ნებისმიერდროსდანებისმიერიჯერადობით, წინასწარიშეტყობინებისადამოსამართლისბრძანებისგარეშე.

ინფორმაციასბიზნესომბუდსმენისპრესსამსახურიავრცეებს.

საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ქართველმა მეღვინეებმა ღვინის საერთაშორისო ფესტივალში მიიღეს მონაწილეობა

21 მაისი, 2019 , 16:00

თბილისი. მედიანიუსი. 21.05.19. საქართველოს ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერას განაგრძობს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მის საზღვრებს გარეთ. ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ქართველმა მეღვინეებმა საფრან

უახლოეს მომავალში საქართველო გახდება მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყანა - მამუკა ბახტაძე

21 მაისი, 2019 , 12:25

უახლოეს მომავალში დავინახავთ, რომ საქართველო გახდება მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყანა, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ქუთაისში, მზის ენერგიის მოდულების მწარმოებელი გერმანული

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი 21 მაისისთვის - დოლარი - 2.7470 ლარი, ევრო - 3.0643, ფუნტი - 3.4997

20 მაისი, 2019 , 17:53

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 21 მაისს ერთი ამერიკული დოლარი 2.7470 ლარი ეღირება, ევრო – 3.0643, ხოლო დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.4997 ლარი. დღეს, 20 მაისს ე

როგორც ყველა ქვეყანაში, საქართველოშიც ორი დაბრკოლებაა, შიდა საკითხები და ქვეყნის გარეთ არსებული გარემო - კრისტინ ლაგარდი

20 მაისი, 2019 , 16:20

როგორც ყველა ქვეყანაში, საქართველოშიც ორი დაბრკოლებაა, შიდა საკითხები და ქვეყნის გარეთ არსებული გარემო, – ამის შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველმა, კრისტინ ლაგარდმა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში

III და IV კატეგორიის საწარმოებს 2019 წლის 1-ელ ოქტომბრამდე პირველად უწევთ ფინანსური ანგარიშგების შედგენა - „ნექსია თიეი“

18 მაისი, 2019 , 14:35

“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის თანახმად, კომპანიები ბრუნვის, აქტივებისა და დასაქმებულების რაოდენობის მიხედვით ოთხ კატეგორიად დაიყო, ხოლო 2019 წლის 1-ელ ოქტომბრამდე ფინან

ჩვენი მთავარი გამოწვევა სიღარიბის დაძლევაა - ნათია თურნავა

18 მაისი, 2019 , 11:25

"ჩვენი მთავრობის მთავარი გამოწვევა არის სიღარიბის დაძლევა. ეკონომიკური ზრდა არა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდისთვის, არამედ, პირველ რიგში, სიღარიბის დასაძლევად. ამისთვის გვაქვს სამი ძირითადი პრიორიტეტი, რომელზც პრემიერ-მინისტრი