უკან

უახლესი ამბები

დღის კალენდარი

ანონსები

არქივი

ეკონომიკა

15 მაისი, 2019 14:10
font-size

ყაზახურ მხარესთან მიმდინარეობს საუბარი ორმხრივად საინტერესო პროექტების შესახებ, რაც საქართველოში ერთობლივი საწარმოების შექმნას გულისხმობს - ნათია თურნავა

„ყაზახეთი ჩვენი ტრადიციული ეკონომიკური და სავაჭრო პარტნიორია, ჩვენ ვხედავთ ძალიან დიდ ნებას, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაფართოვდეს. ამ ეტაპზე, ჩვენ უკვე გვაქვს საშუალება, ვისაუბროთ არამარტო ორმხრივ ვაჭრობაზე და სატრანსპორტო მიმოსვლის გაფართოებაზე, არამედ ერთობლივ ინვესტიციებზეც“, - განაცხადა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ, რომელიც ყაზახეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში იმყოფება.

მინისტრის განცხადებით, საქართველო ყველა ინვესტორსა და მათ შორის ყაზახეთის წარმომადგენლებს საუკეთესო საინვესტიციო გარემოს სთავაზობს.

მისივე თქმით, ყაზახურ მხარესთან მიმდინარეობს საუბარი ორმხრივად საინტერესო პროექტების შესახებ, რაც საქართველოში ერთობლივი საწარმოების შექმნას გულისხმობს, მათ შორის ლოგისტიკის, ვაჭრობის და გადამუშავების სფეროში.

„გადამუშავების სფეროს რაც შეეხება - ყაზახეთს ამოცანა აქვს, თავისი სანავთობო და ნავთობგადამამუშვებელი ინდუსტრიის დივერსიფიკაცია მოახდინოს და გადამუშავების შემდგომი ეტაპები და მასთან დაკავშირებული წარმოებები, მაგალითად - ნავთობქიმია და გაზოქიმია ერთობლივად განავითაროს , მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე“, - განაცხადა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა.

ქართულ-ყაზახურმა მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებაზე, მათ შორის სავაჭრო ბრუნვის მნიშვნელოვნად გაზრდის კუთხით არსებულ პერსპექტივებზე. ასევე ხაზგასმით აღინიშნა საქართველოს, როგორც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო დერეფნის როლი და შესაბამისად, ტრანსპორტის და ლოგისტიკის მიმართულებით თანამშრომლობის დიდი პოტენციალი.

პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის ყაზახეთში ვიზიტის ფარგლებში უკვე გაფორმდა ორი მნიშვნელოვანი ორმხრივი დოკუმენტი - სატრანსპორტო მიმოსვლის ნორმალიზაციისა და ხელშეწყობის, ასევე ტვირთბრუნვის გაფართოებისა და დამატებით საექსპორტო-საიმპორტო საქონლის გამოვლენის მიმართულებით.

„ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ დამატებითი ტვირთების მოზიდვა ჩვენს საერთო დერეფანში, მათ შორის ისეთი ქვეყნებიდან, როგორებიცაა - სამხრეთ კორეა და ჩინეთი. ამ თემაზე იყო ძალიან პროდუქტიული საუბარი“, - აღნიშნა ნათია თურნავამ.

ეკონომიკა

ყაზახურმხარესთან მიმდინარეობსსაუბარიორმხრივადსაინტერესოპროექტებისშესახებ, რაცსაქართველოშიერთობლივისაწარმოებისშექმნასგულისხმობს - ნათიათურნავა

ყაზახეთიჩვენიტრადიციულიეკონომიკურიდასავაჭროპარტნიორია, ჩვენვხედავთძალიანდიდნებას, რომესთანამშრომლობაკიდევუფროგაფართოვდეს. ამეტაპზე, ჩვენუკვეგვაქვსსაშუალება, ვისაუბროთარამარტოორმხრივვაჭრობაზედასატრანსპორტომიმოსვლისგაფართოებაზე, არამედერთობლივინვესტიციებზეც“, - განაცხადასაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისმინისტრმა ნათიათურნავამ, რომელიც ყაზახეთშისაქართველოსპრემიერ-მინისტრმამუკაბახტაძისოფიციალურივიზიტისფარგლებშიიმყოფება.

მინისტრისგანცხადებით, საქართველო ყველაინვესტორსადამათშორისყაზახეთისწარმომადგენლებსსაუკეთესოსაინვესტიციოგარემოსსთავაზობს.

მისივეთქმით, ყაზახურმხარესთანმიმდინარეობსსაუბარიორმხრივადსაინტერესოპროექტებისშესახებ, რაცსაქართველოშიერთობლივისაწარმოებისშექმნასგულისხმობს, მათშორისლოგისტიკის, ვაჭრობისდაგადამუშავებისსფეროში.

გადამუშავებისსფეროსრაცშეეხება - ყაზახეთსამოცანააქვს, თავისისანავთობოდანავთობგადამამუშვებელიინდუსტრიისდივერსიფიკაციამოახდინოსდაგადამუშავებისშემდგომიეტაპებიდამასთანდაკავშირებულიწარმოებები, მაგალითად - ნავთობქიმიადაგაზოქიმიაერთობლივად განავითაროს , მათშორისსაქართველოსტერიტორიაზე“, - განაცხადასაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისმინისტრმა.

ქართულ-ყაზახურმამხარეებმაასევეისაუბრესქვეყნებსშორისსავაჭრო-ეკონომიკურიურთიერთობებისკიდევუფროგაღრმავებაზე, მათშორისსავაჭრობრუნვისმნიშვნელოვნადგაზრდისკუთხითარსებულპერსპექტივებზე. ასევეხაზგასმითაღინიშნასაქართველოს, როგორცმნიშვნელოვანისატრანზიტოდერეფნისროლიდაშესაბამისად, ტრანსპორტისდალოგისტიკისმიმართულებითთანამშრომლობისდიდიპოტენციალი.

პრემიერ-მინისტრმამუკაბახტაძისხელმძღვანელობითსაქართველოსდელეგაციისყაზახეთშივიზიტისფარგლებშიუკვეგაფორმდა ორიმნიშვნელოვანიორმხრივიდოკუმენტი - სატრანსპორტომიმოსვლისნორმალიზაციისადახელშეწყობის, ასევეტვირთბრუნვისგაფართოებისადადამატებითსაექსპორტო-საიმპორტოსაქონლისგამოვლენისმიმართულებით.

ჩვენთვისძალიანმნიშვნელოვანიაერთისმხრივდამატებითიტვირთებისმოზიდვაჩვენსსაერთოდერეფანში, მათშორისისეთიქვეყნებიდან, როგორებიცაა - სამხრეთკორეადაჩინეთი. ამთემაზეიყო ძალიანპროდუქტიულისაუბარი“, - აღნიშნანათიათურნავამ.

საზოგადოება

ინსპექტირებისმიზანიარსებულიდამოსალოდნელისაფრთხეებისპრევენციაუნდაიყოსდაარაკომპანიისდაჯარიმება - ირაკლილექვინაძე

ბიზნესომბუდსმენიირაკლილექვინაძე, შრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისუფროსიბექაფერაძე, მერიისმუნიციპალურ ინსპექციისუფროსიგიორგიბაგრატიონიდასსიპტექნიკურიდასამშენებლოზედამხედველობისსააგენტოსუფროსიგრიგოლკაკაურიძესამშენებლობიზნესისწარმომადგენლებსშეხვდნენ.

შეხვედრაშრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისადაბიზნესომბუდსმენისინიციატივითგაიმართა.

შეხვედრაზებექაფერაძემმშენებელიკომპანიებისწარმომადგენლებსშრომისუსაფრთხოებისშესახებახალისაკანონმდებლორეგულაციებისშესახებპრეზენტაციაწარუდგინა.

პირველეტაპზეთბილისში 200მდესამშენებლოობიექტისშემოწმებაადაგეგმილი.

ბიზნესსექტორიმიესალმებაშრომისუსაფრთხოებისდაცვისმიზნითქმედითინაბიჯებისგადადგმას დავიზიარებთახალირეგულაციებისმიზანსუზრუნველყოფილიიყოსშრომისუსაფრთხოებისნორმები. თუმცავფიქრობთ, რომ დღესმოქმედირეგულაციებისბიზნესისშესაძლებლობებისადეკვატურიარარისდაშესაძლოა აღსრულებისნაწილშიპრობლემებიშეიქმნას. მნიშვნელოვანიამშენებელკომპანიებსცხადიინფორმაციაჰქონდეთინსეპქტირებისპროცესისდაპროცედურებისშესახებ. შრომისპირობებისინსპექტირებისერთადერთიშედეგიდაჯარიმებაარუნდაიყოსდაესბიზნესისთვისარუნდაიქცესტვირთად. ინსპექტირებისმიზანიარსებულიდამოსალოდნელისაფრთხეებისპრევენციაუნდაიყოსდაარაკომპანიისდაჯარიმება.“- განაცხადაბიზნესომბუდსმენმა.

ბიზნესომბუდსმენისაპარატისკანონპროექტისგანხილვისპროცესშიდასამუშაოჯგუფისმუშაობაშიაქტიურადიყოჩართულიდაშრომისუსაფრთხოებისშესახებსაქართველოსკანონშიშესატანცვლილებებზეპარლამენტსარაერთირეკომენდაციითმიმართა. „შრომისუსაფრთხოებისშესახებკანონზებიზნესომბუდსმენის 4 შენიშვნიდანორიპარლამენტმასრულადგაითვალისწინა, თუმცაბიზნესომბუდსმენისმოსაზრებით, მოქმედკანონშიკვლავრჩება 2 კრიტიკულისაკითხი: „შრომისუსაფრთხოებისშესახებსაქართველოსკანონისგავრცელებაეკონომიკისყველადარგზედაშრომისპირობებისმაკონტროლებელიორგანოს (შრომისინსპექციას) უფლებაშევიდესნებისმიერსამუშაოადგილას, ნებისმიერდროსდანებისმიერიჯერადობით, წინასწარიშეტყობინებისადამოსამართლისბრძანებისგარეშე.

ინფორმაციასბიზნესომბუდსმენისპრესსამსახურიავრცეებს.

აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს ბანკთან და გალტ ენდ თაგარტთან პარტნიორობით ლარის ობლიგაციების მასშტაბური განთავსება განახორციელა

17 ივლისი, 2019 , 10:15

საქართველოს ბანკის ჩართულობით და გალტ ენდ თაგარტთან პარტნიორობით აზიის განვითარების ბანკმა ლარის ობლიგაციების მასშტაბური განთავსება განახორციელა და 60 მილიონი ლარი მოიზიდა. საქართველოს ბანკი ობლიგაციების მასშტაბურ განთავ

მწვანე ეკონომიკისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა ქვეყნის მდგრად ინკლუზიურ განვითარებას უზრუნველყოფს - ეკატერინე მიქაბაძე

16 ივლისი, 2019 , 16:25

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძის თავმჯდომარეობით სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტში“ გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სამთავრობო წრეების, კერძო სექტორი

აუქციონზე 30 000 000 ლარის ნომინალური ღირებულების 10-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა

16 ივლისი, 2019 , 16:25

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 30 000 000 ლარის ნომინალური ღირებულების 10-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა,- ამის შესახებ “მედიანიუსს“ საქართველოს ეროვნული ბანკიდან აცნობეს. ს

ივნისში ევროკავშირის ქვეყნებიდან ფულადმა გზავნილებმა 56.78 მლნ, რუსეთიდან - 34.78 მლნ დოლარი შეადგინა - ეროვნული ბანკი

15 ივლისი, 2019 , 17:30

საქართველოს ეროვნული ბანკი ივნისის ფულადი გზავნილების სტატისტიკას აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც, 2019 წლის ივნისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 143.6 მლნ აშშ დოლარი (398.8 მლნ ლარი) შეადგინა,

ეროვნული ბანკი ივნისში ფულადი გზავნილების სტატისტიკას აქვეყნებს

15 ივლისი, 2019 , 15:30

საქართველოს ეროვნული ბანკი, აქვეყნებს ინტერაქტიულ პრესრელიზს - ფულადი გზავნილების სტატისტიკა 2019 წლის ივნისის მდგომარეობით. ფულადი გზავნილების შესახებ ინტერაქტიული ინფორმაცია/პრესრელიზი ხელმისაწვდომია საქართველოს ეროვნ

Buta Airways ბათუმის მიმართულებით ფრენის სიხშირეს ზრდის

15 ივლისი, 2019 , 15:30

აზერბაიჯანული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია „Buta Airways“ ბაქო-ბათუმი-ბაქოს საჰაერო ხაზზე ერთ სიხშირეს ამატებს და მიმდინარე წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში, 17 ივლისიდან 18 სექტემბრამდე რეგულარ

ვიდეო გალერეა

ზაზა ოქუაშვილი ახალი მასშტაბური კორუფციული სქემის შესახებ საუბრობს