უკან

პოლიტიკა

7 დეკემბერი, 2016 15:20
font-size

აუდიტის სამსახურმა „თბილსერვის ჯგუფის“ მუშაობაში მნიშვნელოვანია ხარვეზები გამოავლინა

აუდიტის სამსახურმა შპს „თბილსსევის ჯგუფის“ 8-თვიანი კვლევა დაასრულა და 2014-2015 წლების ანგარიში წარმოადგინა.

წარმოდგენილ დოკუმენტში მნიშვნელოვან ხარვეზებზეა საუბარი.

მედიანიუსი აუდიტის სამსახურის კვლევის შემაჯამებელ მიმოხილვას უცვლელად გთავაზობთ.

1. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის განკარგულების 1 შესაბამისად, 2015 წელს ქ. თბილისის ბიუჯეტით დასუფთავების ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი 55,900.0 ათასი ლარიდან 52,276.2 ათასი ლარი მიმართულია კომპანიის საწესდებო კაპიტალის გასაზრდელად. შედეგად აღნიშნული სახსრები ვერ აისახა კომპანიის ერთობლივ შემოსავალში და სამეურნეო წელი დასრულებულია 57,580.3 ათასი ლარის ზარალით;
2. სპეცტექნიკის - ნაგავმზიდების მოძრაობის საბაზისო მარშუტები არ არის დამტკიცებული;
3. აუდირებულ პერიოდში 201.9 ათასი ლარის ღირებულების 134.9 ათასი ლიტრი ბენზინი და 3,583.9 ათასი ლარის ღირებულების 2,498.9 ათასი ლიტრი დიზელის საწვავი ჩამოწერილია ისეთ სატრანსპორტო საშუალებებზე რომელთაც საერთოდ არ გააჩნდათ ოდომეტრი ან ოდომეტრი გამოსული იყო მწყობრიდან;
4. ადგილი ჰქონდა ქ. თბილისის გარეთ მდებარე ავტოგასამრთ სადურებში კომპანიის ბალანსზე რიცხულ და სამსახურის საჭიროებისთვის გამოყენებულ პირად მსუბუქ ავტომანქანებში საწვავის ჩასხმის შემთხვევებს ისეთ დღეებში, როდესაც კომპანიის თანამშრომლები ქალაქის ფარგლებს გარეთ მივლინებულნი არ ყოფილან. აუდირებულ პერიოდში ქალაქგარეთ ჩასხმულია 25,417 ლარის1 ღირებულების 16,665 ლიტრი ბენზინი, მათ შორის 10,997 ლიტრი2 კომპანიის კუთვნილ, ხოლო 5,668 ლიტრი3 საკუთარ ავტომანქანებში;
5. კომპანიას არ გააჩნდა სტანდარტი თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრაზე. საავტომობილო გზების შეკეთებისა და მოვლა - შენახვის ტექნიკური წესებით (BCH 24- 88) ხელმძღვანელობის შემთხვევაში, კომპანიას აუდირებულ პერიოდში ნაცლად 5,424.0 ტონისა უნდა გაეხარჯა 1.084.8 ტონა მარილი4 , ანუ 4,339.2 ტონით ნაკლები ( 568.8 ათასი ლარის ღირებულების5). გარდა აღნიშნულისა, კომპანიას მარილი მოყრილი აქვს იმ დღეებშიც როდესაც გარემოს ეროვნული სააგენტოდან მიღებულ ინფორმაციაში ყინვა და თოვლცვენა არ ფიქსირდება;
6. დეფექტური აქტების არ არსებობის გამო ვერ იქნა მიღებული სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელის კონკრეტული სარემონტო - სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობისა და მიზანშეწონილობის საკმარისი და შესაფერისი მტკიცებულება.
7. კომპანიის შიდა კონტროლის სამსახური სრულყოფილად არ ასრულებდა დებულებით გათვალისწინებულ ფუნქცია - მოვალეობებს. კერძოდ, ვერ იქნა წარმოდგენილი ყოველწლიური სამუშაო გეგმები, ხოლო მათ მიერ შედგენილი ანგარიშები გაწეული საქმიანობის შესახებ კომპანიის საქმისწარმოებისა და საარქივო განყოფილებაში არ ფიქსირდება;
8. აუდირებულ პერიოდში კომპანიას არ უსარგებლია ენერგოკომპანიებთან დადებული ხელშეკრულებებით მისთვის მინიჭებული უფლებით - მოეხდინა შედარება ენერგოკომპანიების სპეცანგარიშებზე დაგვა-დასუფთავებისათვის და ნარჩენების მართვის მომსახურეობისათვის შემოსული და კომპანიის ანგარიშზე გადარიცხული თანხების შესახებ. ასევე არ განხორციელებულა შედარება ენერგოკომპანიების ანგარიშებზე შემოსული და თბილისის ბიუჯეტში ჩარიცხული თანხების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ კომპანიას არ გააჩნია გადამხდელთა საკუთარი ბაზა და ძირითადად ენერგოკომპანიებიდან მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. ენერგოკომპანიების ბაზებთან მათი წვდომა კი შემოიფარგლება მხოლოდ სტუმრის სტატუსით;
9. მიწოდების ერთი დღის ვადაგადაცილების მიზეზით 7,000 ტონა ტექნიკური მარილის შესყიდვაზე არსებული ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისა და გადაუდებელი აუცილებლობით ორი ხელშეკრულების უფრო მაღალი ფასით გაფორმების შედეგად შესასყიდი ერთი ტონა ტექნიკური მარილის ღირებულება გაზრდილია 46 ლარით და ფაქტობრივი მიწოდებიდან გამომდინარე გადახდილია 216.6 ათასი ლარით მეტი;
10. შეუსრულებელია კომპანიასა და შპს “ნეოტექს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობები, კერძოდ კომპანიის კუთვნილ ა/მანქანებზე და ნაგვის ურნებზე დამონტაჟებული მონიტორინგის სისტემის მოწყობილობებით კომპანიას დღემდე არ უსარგებლია 7 , თუმცა 994.0 ათასი ლარი სრულადაა ანაზღაურებული. ამასთან, მიწოდებულ საქონელზე ფასნამატი შეადგენს 434.1 ათას ლარს (116%);
11. ნაგავსაყრელი პოლიგონის მეორე უჯრედის მშენებლობასა და ნაჟური წყლის გამწმენდი დანადგარის მოწყობის გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში, კომპანიის მხრიდან პრეტენდენტების მიმართ არ იყო დაცული სამართლიანი მიდგომა. შედეგად, გამარჯვებულია შპს „ჯავამ“, რომლის საბოლოო შემოთავაზებული ფასი 8 6,450 ლარი - ათასი ლარით ნაკლებია სატენდერო სავარაუდო ღირებულებაზე;
12. შესასყიდი საქონლის წარმოდგენაზე პრედენდენტებს ეძლეოდა მცირე ვადები (1- 3 დღე), რაც ზღუდავდა ტენდერში მონაწილე პირთა რაოდენობას, შესაბამისად მცირდებოდა კონკურენცია და საქონლის შესაძლო დაბალ ფასად შესყიდვის შესაძლებლობა;
13. საბურავების შეძენის შემთხვევაში გამოვლინდა ტენდერში მონაწილე უმცირესი ფასის მქონე პრეტენდენტისადმი არასამართლიანი მიდგომა;
14. ქუჩის დასაგველი მინდვრის ცოცხის შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერებში, სავარაუდო ღირებულებები განსაზღვრული იყო ბაზრის კვლევის დამადასტურებელი დოკუმენტების გარეშე. ტენდერებში უმეტეს შემთხვევაში მიმწოდებლები იმარჯვებდნენ სატენდერო წინადადების ფასით.
15. ცალკეულ შემთხვევებში ტენდერების გამოცხადებისას არასწორად იყო განსაზღვრული შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებები, შესაბამისად ტენდერებში გამარჯვებულად ცხადდებოდნენ ისეთი მიმწოდებლები, რომელთა მიერ მიწოდებული საქონლის ღირებულება აღემატებოდა საბაზრო ფასს;
16. კომპანიას არ ჩაუტარებია მოთხოვნებისა და ვალდებულებების სრულყოფილი ინვენტარიზაცია. ზოგიერთ შემთხვევაში კომპანიაში რიცხული დავალიანების ოდენობა არ შეესაბამება რეალობას

პარტიის თავმჯდომარის გადასაწყვეტია, იქნება თუ არა პარტიული სიის სათავეში - მამუკა მდინარაძე

10 ივლისი, 2020 , 15:20

„იქნება თუ არა ბიძინა ივანიშვილი სიის პირველი ნომერი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პარტიის ხელმძღვანელის გადასაწყვეტი,” – ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მისი თქ

მიხეილ სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით, საგარეო უწყებაში უკრაინის ელჩთან შეხვედრა გაიმართა

10 ივლისი, 2020 , 15:20

საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან იგორ დოლგოვთან შეხვედრა გაიმართა. როგორც „მედიანიუსს“ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდე

საქართველოს პროგრესს არაფერი ემუქრება -გიორგი გახარია

10 ივლისი, 2020 , 13:20

ჯერჯერობით, ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც კომიტეტებს გადის. რა თქმა უნდა, ამაში სასიამოვნო არაფერი არ არის. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ის პუნქტები, რომელიც იქ არის ჩამოთვლილი, საქართველო ყოველ

თუნდაც მე ვიქნები ბოლო ნომერი, სიაში ვინ იქნება პირველი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა - გიორგი გახარია

10 ივლისი, 2020 , 12:50

სიაში ვინ იქნება პირველი, ამას კი არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია ყველამ - ოპოზიციამ, მთავრობამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ, ჩავატაროთ სანიმუშო არჩევნები, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ, ჟურნალი

„ქართული ოცნების“ კლანური მმართველობა საქართველოს ძალიან ძვირი უჯდება - გიორგი ვაშაძე

10 ივლისი, 2020 , 12:15

„ამერიკის კონგრესის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა საქართველოს მიმართ სანქციები დააწესა, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს და თითოეულ მოქალაქეს პრობლემებს შეუქმნის,“ - ამის შესახებ „ახალი საქართველოს&ldquo

ვახტანგ გომელაურმა საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელთან, კრისტიან ურსესთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა

10 ივლისი, 2020 , 11:10

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ვახტანგ გომელაურმა გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელთან, კრისტიან ურსესთან, რომელიც საქართველოში ხუთწლიან მოღვაწეობას ასრულებს. საქა

პირდაპირი TV

daily calendar

ვიდეო გალერეა

ამ პარტიაში ვარ პოლიტიკური ლიდერი, ვფიქრობ პოლიტიკური ლიდერობით აქედან უფრო მივაწვდენ ხმას ყველას, ვიდრე ვყოფილიყავი დიდი გაერთიანების ერთერთი წევრი - ნატო ჩხეიძე