უკან

უახლესი ამბები

დღის კალენდარი

ანონსები

არქივი

საზოგადოება

17 სექტემბერი, 2018 13:20
font-size

დაწესებულების მიერ სააღმზრდელო საქმიანობის სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო გატარდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები - კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართავს

კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის ეხმაურება ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმინდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატის პერსონალისა და დაწესებულების ხელმძღვანელის, ეპისკოპოს სპირიდონის მიერ ბავშვთა უფლებების „უხეშ დარღვევასა“ და სახალხო დამცველის საქმინობის ხელშეშლას.

კოალიცია მოუწოდებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, რომ მისმა შესაბამისმა სამსახურებმა დაუყოვნებლივ შეისწავლოს ეს ფაქტი და, დაწესებულების მიერ, სააღმზრდელო საქმიანობის სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო, გატარდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

გარდა ამისა, კოალიცია მოითხოვს ჯანდაცვის სამინისტროსგან, „უზრუნველყოს სააღმზრდელო დაწესებულებაში რელიგიური ლიდერების ბავშვთა უფლებების დამრღვევი და უკანონო მოქმედებების აღკვეთა და მოახდინოს დაწესებულებაში კანონმდებლობის დარღვევით მოხვედრილი ბავშვების შემაშფოთებელი მდგომარეობის დაუყოვნებელი გამოსწორება“.

„2018 წლის 13 სექტემბერს, საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, რომ სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების დაცვის ცენტრის თანამშრომლები, ნინოწმინდის წმინდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატში მონიტორინგის ფარგლებში იმყოფებოდნენ, რა დროსაც ომბუდსმენის წარმომადგენლებს პანსიონის თანამშრომლებმა ბავშვებთან განცალკევებით საუბრის საშუალება არ მისცეს და მოითხოვეს, რომ გასაუბრება სასულიერო პირების თანდასწრებით მომხდარიყო.

ნინოწმინდის წმინდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი არის სახელმწიფოს მიერ, 2014 წელს ოფიციალურად ლიცენზირებული სააღმზრდელო დაწესებულება, რომელიც ფუნქციონირებს და კონტროლდება საქართველოს კანონმდებლობითა და ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებით. დაწესებულებაში ბავშვების ჩარიცხვა, მათი საჭიროებების შეფასება, ბავშვთა მდგომარეობაზე ზედამხედველობა, კონკრეტული პროგრამული მხარდაჭერა და ბავშვების დაწესებულებიდან გადინების პროცესი მკაცრად რეგულირდება ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან. აღნიშნული პირობების განუხრელი დაცვა ასევე დაწესებულების ლიცენზირების არსებითი მოთხოვნაა.

ბავშვის უფლებათა კონვენცია

გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 მუხლის თანახმად, ბავშვების მიმართ ყველა მოქმედებაში უპირველესი ყურადღება ეთმობა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვას. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ ბავშვებზე ზრუნვისათვის ან მათი დაცვისათვის პასუხისმგებელი დაწესებულებები, სამსახურები და ორგანოები შეესაბამებოდნენ კომპეტენტური ორგანოების მიერ დადგენილ ნორმებს, აგრეთვე კომპეტენტურ ზედამხედველობას.

ბავშვთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლის თანახმად, ბავშვთა ზრუნვის დაწესებულებაში მოთავსებული მშობლების ზრუნვას მოკლებული ბავშვები იმყოფებიან ძალადობის, დასჯის და არასათანადო მოპყრობის განსაკუთრებულად მაღალი რისკის ქვეშ. ამ რისკების შესამცირებლად კი სავალდებულოა სახელწიფოში არსებობდეს ბავშვების მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმი, რომელსაც ექნება სრულყოფილი წვდომა ყველა დაწესებულებაზე.

ამავე კონვენციის მე-16 მუხლი ბავშვებს აძლევს უფლებას, მიიღონ კონფიდენციალური სამართლებრივი რჩევა, რაც არ საჭიროებს კანონიერი წარმომადგენლების თანხმობას და არ გააჩნია ასაკობრივი შეზღუდვის ქვედა ზღვარი.

ეროვნული კანონმდებლობა

საქართველოს მთავრობის, 2014 წლის, 15 იანვრის, #66 დადგენილება, (,,ტექნიკური რეგლამენტი - ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტი“), დეტალურად არეგულირებს ქვეყანაში ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებსა და შესაბამისად ადგენს სააღმზრდელო დაწესებულებების ლიცენზირების პირობებს, რომელსაც უნდა დაექვემდებაროს ყველა ტიპის დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს ბავშვთათვის სადღეღამისო მომსახურებას.

დადგენილების თანახმად (სტანდარტი 3 - კონფიდენციალობის უზრუნველყოფა), მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია: ბ) დაიცვას ბავშვთა კორესპონდენციების, საუბრებისა და პირადი შეხვედრების კონფიდენციალურობა; გ) იქონიოს შესაბამისი გარემო (ოთახი ან გამოყოფილი ადგილი) ინდივიდუალური კონსულტაციებისათვის, რაც უზრუნველყოფს ბავშვების საუბრის კონფიდენციალურობას.

დაწესებულების მონიტორინგი

საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველი უფლებამოსილია, დაუბრკოლებლივ შევიდეს და მონიტორინგი განახორციელოს ყველა ტიპის დახურულ და თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში, ასევე ბავშვთა სახლებში. პირადად და კონფიდენციალურად შეხვდეს ბავშვებს და მოისმინოს მათი საჩივრები/მოსაზრებები. სახალხო დამცველის საქმიანობაში ნებისმიერი სახით ხელშეშლა აკრძალულია და ისჯება კანონით.

მიუხედავად იმისა, რომ ნინოწმიდის ბავშვთა სახლი საქართველოს საპატრიარქოს მხარდაჭერითაა შექმნილი, იგი ექცევა საქართველოს კანონმდებლობის სავალდებულო რეგულირების ქვეშ, რომლის თანახმადაც ბავშვების რელიგიურ თავისუფლებაში უკანონო ჩარევა ან რაიმე ტიპის შეზღუდვა ბავშვმა, კომუნიკაცია იქონიოს მესამე პირებთან, მისი ჭეშმარიტი ინტერესის შესაბამისად, წარმოადგენს როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნული კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას. როგორც სახალხო დამცველის და სხვა ორგანიზაციების ანგარიშები მიუთითებს, სასულიერო პირების მხრიდან წლებია ხდება ზემოაღნიშნული მოთხოვნების დარღვევით ბავშვთა დაწესებულებების მართვა, წესების თვითნებური შემოღება და ბავშვთა იძულება, დაემორჩილონ ბავშვთა უფლებებთან და კანონმდებლობასთან შეუსაბამო წესებს. აღნიშნული მოიცავს ბავშვების გამოხატვის თავისუფლებისა და მესამე პირებთან კონფიდენციალური შეხვედრების უფლების უკანონო შეზღუდვას. დაწესებულებაში ოფიციალური მონიტორინგის მიზნით შესული ორგანოების საქმიანობაში უკანონო ჩარევასა და სხვა.

კოალიცია მიიჩნევს, რომ ზემოაღნიშნული ფაქტები, არღვევს ბავშვის უფლებათა კონვენციით გარანტირებულ უფლებებს, ეწინააღმდეგება არასრულწლოვანთა თავისუფალი განვითარების და ჭეშმარიტი ინტერესის დაცვის სტანდარტს, რაც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კანონმდებლობასთან. კოალიცია მოუწოდებს ჯანდაცვის სამინისტროს დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება ზემოაღნიშნულ ფაქტებზე.

პარტნიორობა სოციალური კეთილდღეობისათვის-პსკ და ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი არ არის განცხადების ხელმომწერი“, - წერია განცხადებაში.

ის რაც ამჟამად სირიაში ქურთების წინააღმდეგ ხდება, საქართველოს უშიშროებასაც დიდ საფრთხეს უქმნის - შალვა ნათელაშვილი

14 ოქტომბერი, 2019 , 17:13

„ლეიბორისტების“ ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა დღეს პარტიის წარმომადგენლებთან და თბილისში მცხოვრებ რამდენიმე ქურთი ეროვნების მოქალაქესთან ერთად საქართველოში თურქეთის საელჩოსთან საპროტესტო აქცია გამართა. „ლე

ილია მეორემ მოსახლეობას სვეტიცხოვლობის დღესასწაული მიულოცა

14 ოქტომბერი, 2019 , 15:05

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მოსახლეობას სვეტიცხოვლობის დღესასწაული მიულოცა. ილია მეორემ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ქადაგებისას პიროვნების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. &bdqu

ეს არის სრულიად ქრისტიანული დღესასწაული. მინდა, მოგილოცოთ ყველას - სალომე ზურაბიშვილი

14 ოქტომბერი, 2019 , 14:41

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სრულიად საქართველოს სვეტიცხოვლობას ულოცავს. სალომე ზურაბიშვილი დღესასწაულთან დაკავშირებით მცხეთაში იმყოფება. პრეზიდენტი სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საზეიმო ლიტურგიას დაესწრო.

რატომ უნდა ვიყო პროკურატურაში? - სალომე ზურაბიშვილი

14 ოქტომბერი, 2019 , 14:27

რატომ უნდა ვიყო პროკურატურაში? – ასე უპასუხა საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვას, ხომ არ ყოფილა პრეზიდენტი გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზე შეწყალების საქმესთან დაკავშ

სვეტიცხოველი არის ქართული ეკლესიის სიმბოლო, მცხეთა საქართველოს ისტორიის სიმბოლო - გიორგი გახარია

14 ოქტომბერი, 2019 , 14:21

სვეტიცხოველი არის ქართული ეკლესიის სიმბოლო და მცხეთა თავად არის საქართველოს ისტორიის სიმმბოლო, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ სვეტიცხოველში განაცხადა. მთავრობის მეთაური სვეტიცხოვლის საკათედრ

საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით „გურჯაანის ღვინის ფესტივალი 2019“ გაიმართა

14 ოქტომბერი, 2019 , 14:15

საქართველოს ბანკი ღვინის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობასა და ღვინის კულტურის პოპულარიზაციას განაგრძობს. ამ მიზნით, საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით, გურჯაანის „ღვინის ფესტივალი 2019“ გაიმართა. ღონისძიებას 10